Karty charakterystyki substancji chemicznych

Wprowadzając do obrotu substancje chemiczne, należy brać pod uwagę odpowiednie poinformowanie ewentualnych użytkowników na temat ryzyka związanego z ich stosowaniem. Dlatego też tak ważne jest stworzenie odpowiednich oznaczeń i opisów, by maksymalnie zabezpieczyć użytkownika, jak również osoby zajmujące się transportem danej substancji. Do tego celu służy Karta charakterystyki, porządkująca kwestie bezpieczeństwa stosowania danego produktu.

Czym dokładnie jest karta charakterystyki?

Każda karta charakterystyki jest opracowana na podstawie § 31 oraz załącznika II rozporządzenia REACH, zmienionego później rozporządzeniem WE (453/2010) i kolejnym z dnia 28 maja 2015 roku, które z kolei zostało sprostowane dnia 17 stycznia 2017 roku.

Karta charakterystyki substancji chemicznych jest niczym innym, jak zbiorem informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji i różnego rodzaju zaleceniach, które opisują bezpieczne stosowanie danej mieszaniny. Najczęściej karta charakterystyki jest wykorzystywana przez osoby zajmujące się zawodowo różnego rodzaju mieszaninami, by w miejscu pracy mogli oni podejmować skuteczne kroki w celu bezpiecznego korzystania z substancji.

Karta charakterystyki składa się z 16 sekcji:

 • Identyfikacji mieszaniny i danego przedsiębiorstwa;
 • Identyfikacji zagrożeń, składu;
 • Środki pierwszej pomocy;
 • Postępowanie w razie pożaru;
 • Postępowanie w razie przedostania się substancji do środowiska;
 • Magazynowanie;
 • Środki ochrony indywidualnej;
 • Właściwości;
 • Stabilność i reaktywność;
 • Informacje toksykologiczne;
 • Informacje ekologiczne;
 • Postępowanie z odpadami;
 • Informacje dotyczące transportu;
 • Przepisy prawne;
 • Inne informacje.

Karta charakterystyki w łańcuchu dostaw

Każdy z dokumentów opisujących właściwości przewożonej substancji chemicznej jest niezwykle istotny, ponieważ dzięki temu możliwy jest jej bezpieczny transport, a także załadunek i rozładunek. W karcie charakterystyki znajdują się informacje, które pozwalają skutecznie ocenić ewentualne ryzyko stosowania danej mieszaniny. Dzięki opisanym czynnikom możliwe jest również zastosowanie skutecznych działań prewencyjnych.

Kto dostarcza kartę charakterystyki?

Każdy z dokumentów dotyczących ostrzeżeń oraz dokładnego opisu właściwości chemicznych danej substancji, musi być dostarczony do odbiorcy przez producenta, dystrybutora lub importera, zupełnie bezpłatnie.  Osoby stosujące daną mieszaninę w swojej działalności zawodowej powinny otrzymać kartę charakterystyki substancji chemicznej najpóźniej w dniu pierwszej dostawy danej mieszaniny.

Opracowanie karty charakterystyki

Za odpowiednie opracowanie karty charakterystyki, odpowiadają nie tylko producenci i dystrybutorzy chemikaliów, ale również przedsiębiorstwa, które zajmują się przepakowaniem danego produktu. Muszą oni również odpowiednio go oznakować. Firma ponosi odpowiedzialność za zawartość karty charakterystyki, więc również dokumenty tego typu opracowane w obcym języku, powinny być przetłumaczone w odpowiedni sposób, czyli z dostosowaniem do prawa polskiego. Warto zauważyć, że pewne zasady są zupełnie różne w innych krajach.

Szukasz firmy zajmującej się tworzeniem, opracowywaniem, oraz analizowaniem kart charakterystyki substancji chemicznych ? Sprawdź co oferuje doświadczona w branży firma CONSULTCHEM >>

Aktualizowanie karty charakterystyki

Przedsiębiorcy są zobowiązani do aktualizowania karty charakterystyki w kilku przypadkach, między innymi wtedy, kiedy pojawiają się nowe informacje, mające istotny wpływ na klasyfikację, środki kontroli oraz oznakowanie danego produktu. Należy uzupełnić informacje również wtedy, kiedy są stosowane pewne ograniczenia lub zostało cofnięte zezwolenie na stosowanie danej mieszaniny. Wówczas należy w karcie charakterystyki umieścić odnośnik „Aktualizacja” z datą jej wykonania. W dokumencie powinien się również znaleźć numer rejestracji REACH. Tak zmodyfikowaną kartę charakterystyki, dostarcza się odbiorcom, którym dostarczono daną substancję w ciągu ostatnich 12 miesięcy.